Affiliate 15% x 3

  1. Giới thiệu khách đăng tin, mỗi tin VIP thu 15%
  2. Giới thiệu khách mở trang web, thu 15% của tổng thu từ trang đó (*)
  3. 15% tổng thu nhập của thành viên affiliate cấp dưới (*).

    1. (*) tổng thu nhập tính theo 1 năm đầu tiên.

      Chi tiết, xin xem tại https://affiliate.htm.wiki